Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/90/175790/kvarntorgetsvanner.se/public_html/include/php/class/mysql.class.php on line 48

Regler för Kvarntorgsområdet vid ombyggnad och bygglovsprövning  Fasader
Utbyta av fasadernas ursprungsmaterial skall inte tillåtas. Dekorativa element får ej förvanskas
utan skall bibehållas till sin omfattning och utformning. Utvändig isolering skall inte tillåtas.

  Tak
Takbeläggning skall vara rött alternativt grågult enkupigt lertegel. På bebyggelse inom rött område
skall befintliga takpannor återanvändas vid renovering, om det inte är uppenbart oskäligt. Om flera
pannor går sönder skall man i första hand lägga de hela pannorna på den taksida som vetter mot
gatan. I de fall plåttak förekommer skall denna vara av falsad plåt.
Takkupor mot gatan skall ej tillåtas.

  Fönster
Fönstersnickerier skall bibehållas oförändrade. Fönster skall täckmålas. Vid byte av fönster skall
återgång till äldre mönster, där det förekommit, ske. Materialet skall vara trä. Fönstren skall vara
sidohängda. Där spröjs förekommer skall denna vara genomgående. Typen skall vara stående
rektangulärt med en fast vertikal mittpost. Smäckra dimensioner på båge och karm.

  Dörrar
Till den äldre bebyggelsen skall entrédörrar vara enkelt utformade. Ytskiktet skall vara träpanel,
stående, liggande eller fiskbensmönstrat. Komplettera gärna med smalt liggande fönster ovanför
själva dörrbladet. Många av de äldre husen har tidigare haft spegelfyllningsdörrar. I
kvarntorgsområdet finns bebyggelse från olika tidsperioder och det är viktigt att utgå från det
enskilda husets arkitektur vid val av dörr.

  Målning
Dörrar och fönster skall vara målade med täckande färg, inte laserade eller naturfärgade.

  Skorsten
Alla hus skall ha en skorsten, av synligt tegel eller putsad. Den skall ha en utkragad krona, gärna i
två ”trappsteg”. Skorstenen får ej tas bort p.g.a. ny värmekälla.
Vid nybyggnad; I mycket sällsynta fall kan nybyggnad tänkas. Det som då byggs skall på samma gång dels
avspegla samtidens arkitektur, och dels vara anpassat till den befintliga miljön.

  Tomten
Tomtstrukturen skall bevaras. Sammanslagningar bör ej tillåtas.

  Gaturummet
Gatustrukturen skall bevaras. Klinker på trottoarer skall bevaras.
 
  Detaljer
Detaljer som ståndränna och utkastare skall bevaras.