Gator och grönt


Områdets gator och de öppna platsbildningarna är viktiga delar av kulturmiljön i
kvarntorgsområdet. Gatustrukturen har den naturvuxna stadens oregelbundet formade kvarter och
smala krokiga gator. Husen ligger i liv med gatan, vissa med låg sockel med endast en stenhäll som
trappsteg medan andra har några trappsteg upp till entrédörren. Gatorna är framförallt belagda med
asfalt, men vissa partier har gatsten som till exempel hörnet Stora Norregatan/ Vagnmansgatan där
det ligger gatsten i bågmönster. Vagnmansgatan är belagd med gatsten. Markbeläggning saknades
från början och ytorna var grusade. Idag är de flesta trottoarer i området klinkerklädda medan
några fortfarande är grusade. I området finns även äldre gatlyktor bevarade.

Kvarntorgsområdet rymmer även en hel del grönska. I kvarteren Kvarnberget och Kvarnen med
hus uppförda på 1920-talet är trädgårdarna större och här finns fruktträd och inramande häckar.
Vid väderkvarnen finns en större gräsyta. Även inne i de äldre delarna av Kvarntorgsområdet finns
häckar längs staket och vid plank och även rosor vid husväggar. Gaturummet är en väl så viktig del
av områdets kulturmiljö och här krävs ett varsamt förhållningssätt.