Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/90/175790/kvarntorgetsvanner.se/public_html/include/php/class/mysql.class.php on line 48

 Kulturhistorisk värdering


Den äldre bebyggelse i kvarntorgsområdet bedöms som helhet utgöra ett område med särskilt
värdefull bebyggelse. Bebyggelsen i kvarntorgsområdet kan kulturhistoriskt klassificeras i två
grupper; särskilt värdefull bebyggelse och bebyggelse med miljöskapande värde. Klassificeringen
har gjorts i relation till övriga byggnader runt Kvarntorget och skall därför inte jämföras med
liknande klassificeringar i andra områden.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12
Bebyggelse som anses särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Runt Kvarntorget gäller det vagnmansgårdarna och den äldre bebyggelsen i området
som tillsammans utgör en särskilt värdefull miljö, inom rött område på nedanstående karta.

Bebyggelse med miljöskapande värde
Bebyggelse som bedöms ha ett miljöskapande värde för kvarntorgsområdet. Här ingår den något
yngre bebyggelsen från 1920-talet och framåt, framförallt inom blått område på nedanstående
karta. Här finns bebyggelse som är föredömligt väl bevarad och där eventuella till- och
ombyggnader är anpassade till byggnadens karaktärsdrag så att inte dessa har förvanskats.
Klassificeringen omfattar även bebyggelse med något förvanskade karaktärsdrag, men som genom
sin ålder och anknytning till områdets historia ändå kan anses ha ett kulturhistoriskt värde.