Kvarter Kvarnen


Kvarteret Kvarnen omfattar fastigheterna 2-5 samt 16-19. Bebyggelsen i kvarteret har tillkommit
under 1920-talet av stadsarkitektkontoret under ledning av dåvarande stadsarkitekt Frans Ekelund.
En del av byggnaderna i kvarteret har klätts med fasadtegel vilket till viss del förvanskat
byggnadernas karaktär. Bebyggelsen i kvarteret har ett miljöskapande värde för
Kvarntorgsområdet.


Takstolar reses Stora Norregatan 188. Foto 1925.