Kvarter Sankt Olov Fastigheter som berörs i kvarteret Sankt Olov är 9,13,15,16,17,20-23. En del av bebyggelsen i
kvarteret utgörs av vagnmansgårdar som av särskilt värdefull enligt PBL § 3:12. I kvarteret finns
även bebyggelse från 1970-talet som har ett miljöskapande värde.