Gator och grönt

Områdets gator och de öppna platsbildningarna är viktiga delar av kulturmiljön i kvarntorgsområdet. Gatustrukturen har den naturvuxna stadens oregelbundet formade kvarter och smala krokiga gator. Husen ligger i liv med gatan, vissa med låg sockel med endast en stenhäll som trappsteg medan andra har några trappsteg upp till entrédörren. Gatorna är framförallt belagda med asfalt, men vissa partier har gatsten som till exempel hörnet Stora Norregatan/ Vagnmansgatan där det ligger gatsten i bågmönster. Vagnmansgatan är belagd med gatsten. Markbeläggning saknades från början och ytorna var grusade. Idag är de flesta trottoarer i området klinkerklädda medan några fortfarande är grusade. I området finns även äldre gatlyktor bevarade.

Kvarntorgsområdet rymmer även en hel del grönska. I kvarteren Kvarnberget och Kvarnen med hus uppförda på 1920-talet är trädgårdarna större och här finns fruktträd och inramande häckar. Vid väderkvarnen finns en större gräsyta. Även inne i de äldre delarna av Kvarntorgsområdet finns häckar längs staket och vid plank och även rosor vid husväggar. Gaturummet är en väl så viktig del av områdets kulturmiljö och här krävs ett varsamt förhållningssätt.