Kvarter Kvarnen

Kvarteret Kvarnen omfattar fastigheterna 2-5 samt 16-19. Bebyggelsen i kvarteret har tillkommit under 1920-talet av stadsarkitektkontoret under ledning av dåvarande stadsarkitekt Frans Ekelund. En del av byggnaderna i kvarteret har klätts med fasadtegel vilket till viss del förvanskat byggnadernas karaktär. Bebyggelsen i kvarteret har ett miljöskapande värde för
Kvarntorgsområdet.

Takstolar reses Stora Norregatan 188. Foto 1925.