Kvarter Kvarnberget

Kvarteret Kvarnberget består av fastigheterna 6-15 samt 24-31. Bebyggelsen i kvarteret har tillkommit under 1920-talet av stadsarkitektkontoret under ledning av dåvarande stadsarkitekt Frans Ekelund. Från 1958 finns sammanbyggda hus ritade av arkitekt Filip Lundgren. En del av byggnaderna i kvarteret har klätts med fasadtegel vilket till viss del förvanskat byggnadernas karaktär. Bebyggelsen i kvarteret har ett miljöskapande värde.