Kulturhistorisk värdering

Den äldre bebyggelse i kvarntorgsområdet bedöms som helhet utgöra ett område med särskilt värdefull bebyggelse. Bebyggelsen i kvarntorgsområdet kan kulturhistoriskt klassificeras i två grupper; särskilt värdefull bebyggelse och bebyggelse med miljöskapande värde. Klassificeringen har gjorts i relation till övriga byggnader runt Kvarntorget och skall därför inte jämföras med liknande klassificeringar i andra områden.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12
Bebyggelse som anses särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Runt Kvarntorget gäller det vagnmansgårdarna och den äldre bebyggelsen i området som tillsammans utgör en särskilt värdefull miljö, inom rött område på nedanstående karta.

Bebyggelse med miljöskapande värde
Bebyggelse som bedöms ha ett miljöskapande värde för kvarntorgsområdet. Här ingår den något yngre bebyggelsen från 1920-talet och framåt, framförallt inom blått område på nedanstående karta. Här finns bebyggelse som är föredömligt väl bevarad och där eventuella till- och ombyggnader är anpassade till byggnadens karaktärsdrag så att inte dessa har förvanskats. Klassificeringen omfattar även bebyggelse med något förvanskade karaktärsdrag, men som genom sin ålder och anknytning till områdets historia ändå kan anses ha ett kulturhistoriskt värde.