Gator och vägar

Som tidigare nämnts så ligger kvarntorgsområdet i det vägkors som förband Landskrona med såväl Malmö som Helsingborg. Från nuvarande Föreningsgatan gjorde den gamla vägen en kraftig krök för att ledas upp mot nuvarande Vagnmansgatan och vidare mot Helsingborg. Föreningsgatans sträckning stammar från 1900-talets början. Innan dess var området sankt och lämpade sig inte för exploatering. Det har också visat sig att kyrkogården till det medeltida Sankt Jörgens Hospital varit förlagt till just detta parti. Vid upprepade arkeologiska undersökningar i samband med gatugrävningar har man påträffat ett hundratal medeltida gravar.
Inne i kvarntorgsområdet var gatorna obelagda ända in i relativt sen tid. Trottoarerna är delvis belagda med de typiska gamla klinkerna. I området har också funnits några vattenpumpar. En av dem placerades i Bytaregatans mynning vid Vagnmansgatan.