Vad säger lagen?

Varsamhet är ett grundkrav
Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap.10§

I Plan- och bygglagen, PBL, finns ett krav att alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt.
Kravet på varsamhet gäller all slags bebyggelse och syftar till att behålla egenarten och värdena i
den befintliga miljön liksom inre kvaliteter i byggnadens utformning och dess inredningar. Kravet
omfattar alla byggnader och deras karaktäristiska drag, oavsett ålder.

På kommunal nivå kan byggnader få olika grad av lagligt skydd med stöd av Plan- och bygglagen,
PBL.

PBL § 3:1
Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form
och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan.

PBL § 3:10
Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden tas till vara.
PBL § 3:12
Byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

Portalparagrafen ur Lagen om kulturminnen, 1988:
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av
alla.” Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som
planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller
begränsas.” Så lyder Kulturminneslagens första paragraf.

Byggnadsminne
Byggnader eller anläggningar som har ett högt kulturhistoriskt värde kan enligt lagen om
kulturminnen mm kapitel 3 byggnadsminnesförklaras av länsstyrelsen. Lagen har tillkommit för att
ge varaktigt skydd åt bebyggelse av nationell betydelse. Vem som helst kan hos länsstyrelsen
väcka fråga om en eventuell byggnadsminnesförklaring.