Kvarter Ganymedes

De fastigheter i kvarteret Ganymedes som tagits med här är nummer 9-13 samt nummer 36. Husen är byggda mellan 1853 och 1877 med undantag för nummer 36 som är uppfört 1962, ritat av Aina Berggren. Bebyggelsen i kvarteret utgörs framförallt av särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL § 3:12. Här finns även yngre bebyggelse från 1960-talet som har ett miljöskapande värde.

Lekande barn på Bytaregatan